Pannon Falap-lemez Kft.   •   2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.   •   Telefon: +36 23 313-180
f
Pannon Falap-Lemez Kft

Pannon Falap-Lemez Kft
2051 BIATORBÁGY, TORMÁSRÉT U. 7.
+36 23 313-180

Adatvédelmi nyilatkozat


ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL  
 SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

TARTALOMJEGYZÉK
 
BEVEZETÉS
I. FEJEZET - AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
II. FEJEZET - SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK
1. Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
2.Jogi  személy  ügyfelek,  vevők,  szállítók  természetes  személy  képviselőinek
elérhetőségi adatai  
III. FEJEZET  - JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK
IV. FEJEZET - ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
V.  FEJEZET  -  AZ  ÉRINTETT  KÉRELMÉNEK  ELŐTERJESZTÉSE,    AZ
ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI
 

BEVEZETÉS
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  (a továbbiakban: Rendelet) előírja,  hogy  az   Adatkezelő megfelelőintézkedéseket  hoz  annak  érdekében,  hogy  az  érintett  részére  a személyes  adatok  kezelésére  vonatkozó,    minden  egyes  tájékoztatást  tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.   
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A  tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

I. FEJEZET
AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:  
Cégnév: Pannon Falap-Lemez Kereskedelmi Kft
Székhely: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5.
Cégjegyzékszám: 13 09 096065
Adószám: 13115575-2-13
Telefonszám: 23 313 180
Fax:  23 313 181
E-mail cím: pannonfalap@pannonfalap.hu
Honlap: www.pannonfalap.hu
(a továbbiakban: Társaság)  
 
II. FEJEZET
SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

 
1.  Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai  
 (1)  A  kezelhető  személyes  adatok  köre:  a  természetes  személy  neve,  címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
 
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött  szerződés  teljesítése,  üzleti  kapcsolattartás,  jogalapja:  az  érintett hozzájárulása.
 
(3)  A  személyes  adatok  címzettjei,  illetve  a  címzettek  kategóriái:  a  Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
 
(4) A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének fennállását követő 5 évig. 


III. FEJEZET  
JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

 
1. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából  
 
(1) A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából  kezeli a vevőként, szállítóként  vele  üzleti  kapcsolatba  lépő  természetes  személyek  törvényben meghatározott  adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi
CXXVII.  tv.  169.§,  és  202.§-a  alapján  különösen:  adószám,  név,  cím,  adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név,  cím, a
gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló
1995.  évi  CXVII.  törvény  alapján:  vállalkozói  igazolvány  száma,  őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.  
 
(2)  A  személyes  adatok  tárolásának  időtartama  a  jogalapot  adó  jogviszony megszűnését követő 8 év.  
 
(3) A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.  
 
IV. FEJEZET
ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

 
E fejezetben az áttekinthetőség és átláthatóság kedvéért röviden összefoglaljuk az érintett jogait.  
 
Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezeléssel  összefüggő  tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)
 
Az érintett hozzáférési joga
Az  érintett  jogosult  arra,  hogy  az  Adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.  
(Rendelet 15. cikk).  
 
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  
(Rendelet 16. cikk).
 
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan  késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.  
(Rendelet 17. cikk)

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  
(Rendelet 18. cikk)
 rolex replika replika óra
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
(Rendelet 19. cikk)
 
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket  az  adatokat  egy  másik  Adatkezelőnek  továbbítsa  anélkül,  hogy  ezt akadályozná az Adatkezelő,  amelynek  a  személyes  adatokat  a  rendelkezésére bocsátotta.
(Rendelet 20. cikk)  
 
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a  Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az
adatkezelés  közérdekű  vagy  az  Adatkezelőre  ruházott  közhatalmi  jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés  az  Adatkezelő  vagy  egy  harmadik  fél  jogos  érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
 
Korlátozások
Az Adatkezelőre  vagy  adatfeldolgozóra  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt,
valamint  a  12–22.  cikkben  meghatározott  jogokkal  és  kötelezettségekkel összhangban  
(Rendelet 23. cikk)
 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
(Rendelet 34. cikk)
 
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.
(Rendelet 77. cikk)
 
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha  a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem  tájékoztatja  az  érintettet  a    benyújtott  panasszal  kapcsolatos  eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
(Rendelet 78. cikk)
 
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében
megsértették az e rendelet szerinti jogait.
(Rendelet 79. cikk)
 
V. FEJEZET
AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

 
1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől  számított  egy  hónapon  belül  tájékoztatja  az  érintettet  a  jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  
 
2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez  a  határidő  további  két  hónappal  meghosszabbítható.  A  határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  
 
3. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 
4.  Ha  az  Adatkezelő  nem  tesz  intézkedéseket  az  érintett  kérelme  nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy  az  érintett  panaszt  nyújthat  be  valamely  felügyeleti  hatóságnál,  és  élhet bírósági jogorvoslati jogával.
    
5. Az Adatkezelő a  Rendelet  13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk)  és intézkedést díjmentesen
biztosítja.  Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) 6.350,-Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A  kérelem  egyértelműen  megalapozatlan  vagy  túlzó  jellegének  bizonyítása  az Adatkezelőt terheli.
 
6.  Ha  az  Adatkezelőnek  megalapozott  kétségei  vannak  a  kérelmet  benyújtó természetes  személy  kilétével  kapcsolatban,  további,  az  érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
 
 Biatorbágy, 2018. május 25.
 Pannon Falap-Lemez Kereskedelmi Kft

Rétegelt lemezek, fa lap-lemezek, MDF lapok, OSB

• Pannon Falap-Lemez Kft © Minden jog fenntartva. • Honlapkészítés, weboldal készítés